Kar Ga Door Zuidwolde: aanmeldformulier markt
Kar Ga Door Zuidwolde wordt gehouden op 1o juli 2021.
Stichting Kar-ga-door Zuidwolde, p/a Hoofdstraat 60, 7921 AN Zuidwolde (Dr)
Duidelijk omschrijven a.u.b.
Klik op het vakje voor de regel wat je wenst af te nemen
Graag aangeven hoeveel meter grondplaats u wenst
01 De organisatie van deze markt is in handen van Stichting Kar-Ga-Door Zuidwolde, de indeling van de kramen en grondplaatsen wordt uitsluitend door de marktmeester en medewerkers ingedeeld en toegewezen, hieraan dient de huurder zonder voorwaarden aan te voldoen. Inschrijven kan alleen via de doorgestuurde link. 02 Bij de toewijzing van de standruimte zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met branchebescherming en wensen van de deelnemers. 03 De organisatie behoudt te allen tijde het recht, aanvragen voor deelname af te wijzen, zonder verdere opgave van redenen. Indien meer dan 1 persoon als inschrijver optreedt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de uit uw inschrijving voortvloeiende verplichtingen, volgens dit reglement. 04 Voor verlies c.q. beschadiging van goederen, inkomstenderving, dan wel enig ander eigendom van de standhouder, kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld. 05 Deelname is altijd voor rekening en risico van de deelnemer. 06 Betaling van de standhuur dient vooraf te gebeuren, tenzij anders vermeld op uw bevestiging. 07 Het is niet toegestaan de toegewezen standplaats/kraam aan een ander ter beschikking te stellen of namens een ander goederen te verkopen zonder toestemming van de organisatie. Het is niet toegestaan, reclameborden, rekken e.d. voor of naast de kraam/ grondplaats te plaatsen, of anderszins de loopruimte voor het publiek te beperken, of te beïnvloeden. 08 U dient uiterlijk een uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn, standhouder(s) mogen zonder toestemming van de marktmeester de markt nooit vroegtijdig verlaten. 09 Indien door omstandigheden, welke het gevolg zijn van overmacht, de markt geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, zal de standhouder geen aanspraak kunnen doen gelden op teruggave of vermindering van de door hem betaalde standhuur. 10 Annulering/afzegging/absentie door de standhouder geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde standhuur, wel als dit 36 uur tevoren schriftelijk aan ons is afgemeld. Als u om welke reden dan ook niet uw plaats inneemt blijft u aansprakelijk voor de standhuur. 11 De kraam en of grondplaats en de ruimte er omheen moeten na afloop van de markt schoon opgeleverd worden, het afval/verpakkingsmateriaal dient de standhouder zelf in de aangeboden vuilniszak te deponeren en af te voeren, ook dient u maatregelen te nemen dat zwerfvuil niet weg waait. 12 Bij verkoop van eet en drinkwaren dient u te handelen volgens de regels in de Warenwet. 13 Voor het parkeren van uw auto volgt de standhouder de aanwijzingen van de organisatie. 14 De organisatie zou het op prijs stellen, daar dit een folkloristische markt betreft, wanneer u uw kleding aanpast aan het thema. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie/marktmeester. De standhouder dient zich in dergelijke gevallen te houden aan de beslissing van de organisatie. 15 Bij deelname gaat standhouder akkoord met bovenstaande Algemene Voorwaarden.